De organisatie

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een
heel breed gebied: Verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme.

Samen Twente
De aangesloten gemeenten zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Binnen Regio Twente is een onderscheid gemaakt in 3 domeinen:
Gezondheid (GGD Regio Twente)
Veiligheid (Hulpverleningsdienst)
Leefomgeving

Samen werken aan een gezonde, veilige, leefbare en bereikbare regio
In totaal heeft Regio Twente op dit moment zo’n 600 medewerkers in dienst. Zij werken dagelijks aan een gezonde, veilige, leefbare en bereikbare regio. Samen met betrokken (beleids)medewerkers van de Twentse gemeenten en van andere organisaties, zoals vervoersbedrijven, woningcorporaties, de zorginstellingen, de Kamer van Koophandel, de Universiteit Twente en belangengroeperingen.

Recreatie en Toerisme
Beleid op het thema recreatie & toerisme wordt ontwikkeld en uitgevoerd binnen het programma Ruimte & Vrije Tijd. Vanaf 1 juli 2007 is het programma Ruimte & Vrije Tijd onderdeel van het domein Leefomgeving binnen Regio Twente. De missie van het domein is: samen werken aan een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van Twente en daarmee aan het welbevinden van de inwoners van Twente.

De uitwerking van deze missie gebeurt in intensieve samenwerking met de Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, woningcorporaties en andere relevante partijen. 
De missie laat zich vertalen in diverse langere termijn ambities (visies) waar de inzet van het domein zich de komende tien jaar op richt:

Versterking van het maatschappelijk welbevinden van de mensen;
• Versterking van de duurzame werkgelegenheid in Twente;
• Betere benutting van de unieke landschappelijke kwaliteiten van Twente vooral ten behoeve van wonen, recreëren en toerisme;
• Behouden en ontwikkeling van de bereikbaarheid van Twente. 
Daarnaast is Regio Twente een Stadsregio conform de Wgr+. Dat betekent dat het domein ook te maken heeft met wettelijk voorgeschreven taken die wij ten behoeve van de inwoners van Twente uitvoeren.
Organisatie domein Leefomgeving
De hierboven geformuleerde maatschappelijke effecten zijn vertaald in vier inhoudelijke programma’s. De programma’s zijn de afdelingen waarlangs de werkzaamheden van het domein zijn geordend. 

Deze programma’s zijn:
• Mensen in Twente gericht op welbevinden van de mensen (Mensen);
• Werken in Twente gericht op versterking van duurzame werkgelegenheid (Werken);
• Ruimte & Vrije Tijd gericht op betere benutting van landschappelijke kwaliteit, een goede ruimtelijke ordening, een aantrekkelijk woonklimaat en investeren in recreatie en toerisme (Landgoed);
• Twente langs alle wegen gericht op betere bereikbaarheid en mobiliteit (Mobiliteit). 

Naast deze vier programma’s is er binnen het domein een team Recreatieve Voorziening actief. Dit team beheert en exploiteert een drietal recreatieparken: Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden). Daarnaast wordt de recreatief toeristische infrastructuur in Twente in stand gehouden. Dit betekent het onderhoud van 400 km recreatieve fietspaden, de bewegwijzering van ANWB- en LF-fietsroutes, het wandelnetwerk en het fietsroutenetwerk.