Nieuws

Omleidingsroute naar Het Rutbeek

27-08-2021

Vanwege de afwaardering van de oude N18, is de Haaksbergerstraat vanaf 30 augustus tot eind november afgesloten voor verkeer. 

Bezoekers van Het Rutbeek, Forelderij en Crematoria Twente worden omgeleid via de Helmerhoek en Geessinkweg. Vanaf Haaksbergen wordt je omgeleid via de nieuwe N18.

Lees verder...


Gewijzigde parkeertarieven vanaf 1 april

04-03-2021

De parkeertarieven voor de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld worden per 1 april 2021 verhoogd met € 1,00 voor een uitrijkaartkaart en € 5,00 bij aanschaf van een parkeerpas.  

Lees verder...


Privacy & Proclaimer

Laatst gewijzigd op: 10-04-2019 (versie 0.4)

 

PRIVACYVERKLARING REGIO TWENTE

 

Organisatie Regio Twente

Regio Twente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten voor het uitvoeren van bepaalde taken. Wij gebruiken hiervoor verschillende namen zoals: Regio TwenteGGD TwenteVeilig Thuis Twente, de recreatieparken Het HulsbeekHet Rutbeek en Het LageveldAgenda voor TwenteOZJT/Samen14Kennispunt Twente,  Twentse Kracht en IT Platform Twente. In deze privacyverklaring bedoelen we met Regio Twente al deze organisaties.
 

Waar deze privacyverklaring over gaat

Regio Twente is verantwoordelijk voor wat er gebeurt met uw privacy, zodra u gebruik maakt van onze diensten of onze websites. Wat deze verantwoordelijkheid inhoudt, staat in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij verzamelen en waarom, wat wij met uw persoonsgegevens doen, hoe wij deze beveiligen en wat uw rechten zijn.
 

Welk soort contact

U kunt op verschillende manieren contact met ons hebben. Het verschilt per situatie, welke informatie wij verzamelen en waarom. Wij leggen alleen gegevens van u vast, als wij deze voor een bepaalde situatie nodig hebben, bijvoorbeeld:
 • u bezoekt onze website;
 • u ontvangt onze nieuwsbrief, neemt deel aan een bijeenkomst of enquête of u heeft ons een vraag gesteld of een klacht ingediend;
 • u krijgt zorg bij GGD Twente of bemoeienis van Veilig Thuis Twente;
 • wij voeren inspecties bij u uit of u bent een ondernemer waar wij zaken mee doen. 
   

- Websitebezoek: cookies

Als u een website van Regio Twente bezoekt, zetten wij cookies op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer, tablet of smartphone achterlaat. Wij gebruiken cookies zodat u de website goed kunt gebruiken en wij onze website kunnen verbeteren. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.
 

- Nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enquêtes of vragen

Wij leggen informatie vast als u zich opgeeft voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een bijeenkomst of een enquête. Ook als u een contactformulier invult of ons een brief of e-mail stuurt met een vraag of een klacht. Wij hebben uw gegevens dan nodig om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, u over de bijeenkomst of de enquêtevragen te kunnen informeren of uw vraag of e-mail te kunnen behandelen en beantwoorden. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw naam en e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer en organisatie.
 
Om u te vermelden op een lijst met abonnees of geregistreerden vragen wij vooraf uw toestemming. U kunt ons vragen u van deze lijst te verwijderen. Elke nieuwsbrief bevat ook een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor een volledige behandeling van uw verzoek. Daarna worden uw gegevens door ons verwijderd. Wij geven de lijst met abonnees of geregistreerden niet door aan derden. Het bedrijf waar uw gegevens worden opgeslagen, werkt voor ons en heeft een geheimhoudingsplicht.
 

- Zorg van GGD Twente of bemoeienis Veilig Thuis Twente

Komt u als cliënt voor zorgverlening bij GGD Twente, of heeft u bemoeienis van VTT, dan zijn wij wettelijk verplicht meer persoonlijke informatie van u vast te leggen dan bij andere contacten. Voor GGD Twente staat dit in medische wetgeving zoals de Wgbo (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de Wpg (Wet publieke gezondheid). Voor VTT staat dit in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) en de Jeugdwet. Om ons werk goed te kunnen doen, zoeken wij uw gegevens soms op bij de gemeente (BRP, Basisregistratie personen) of bij DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs).
 
Voor de gegevens in uw GGD-dossier of VTT-dossier nemen wij extra privacyregels en beveiliging in acht. Lees hier wat wij in uw GGD-dossier vastleggen, waarom wij dat doen, hoe lang wij ze opslaan en wat uw rechten zijn. Lees hier de landelijk vastgestelde algemene richtlijnen voor diensten en activiteiten  in het  ‘Handelingsprotocol Veilig Thuis’.
 

- Inspecties en ondernemersrelaties

Als wij inspecties bij u uitvoeren of ander toezicht houden, of als u als ondernemer diensten van ons afneemt of andere zaken met ons doet, leggen wij persoonlijke gegevens van u of uw medewerkers vast, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wat wij moeten vastleggen en hoelang, baseren wij op wat wij nodig hebben en op wetgeving over deze inspecties en toezicht, financiën, belastingen en archivering. Ook hier nemen wij steeds de AVG in acht.
 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van Regio Twente betrokken. Wij combineren uw gegevens niet om een ‘profiel’ van u te maken waarmee wij u bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.
 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:
 • Wij controleren de toegang op onze laptops en computersystemen en gebruiken wachtwoorden.
 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
 • Wij versleutelen (encryptie ) digitale bestanden, in ieder geval voor verzending via internet.
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
 • Uw gegevens worden bewaard in een gecertificeerd datacentrum binnen de EU en afgeschermd van zoekmachines. (Alleen de opslag bij Google Analytics over algemeen websitebezoek vindt plaats in de VS. Zie voor nadere toelichting onze cookieverklaring.)
 
Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@regiotwente.nl.
 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de behandeling van uw verzoek en conform de wettelijke voorschriften.
 

Derden die uw gegevens ontvangen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties of personen (derden) als u hier zelf toestemming voor heeft gegeven, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij schakelen derden in om voor ons te werken voor onze website, voor de verzending van berichten via internet of om uw gegevens te bewaren. Aan derden die voor ons werken leggen wij dezelfde verplichting op, uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en goed te beveiligen, als aan onszelf. Hiervoor sluiten wij eventueel een verwerkersovereenkomst af met hen. Tegenover u blijft Regio Twente verantwoordelijk voor derden die voor ons werken.
 
Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link naar uitspraak). We onderzoeken momenteel hoe dit het beste te ondervangen. Privacy staat bij ons zeer hoog in het vaandel en wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen. Wanneer wij een passende oplossing hebben, zal hierover worden geïnformeerd via deze privacyverklaring.
Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van u hebben vastgelegd. Indien deze informatie onjuist of verouderd is, kunt u ons vragen deze aan te passen, te verwijderen of minder te gebruiken. Ook kunt u ons vragen om digitale informatie die u ons heeft gegeven naar u of een andere organisatie te sturen. Wij voeren uw vragen zo snel mogelijk uit. Als dit (nog) niet kan, vanwege andere belangen of omdat de wet dit voorschrijft, dan leggen we u uit waarom.
 
Verder heeft u het recht om bezwaar te maken, dat wij nog langer gegevens van u verzamelen. U kunt uw toestemming hiervoor eventueel ook intrekken. Als u bijvoorbeeld nooit meer benaderd wilt worden voor een nieuwsbrief, kunt u ons dat laten weten. Wij zetten u dan op een lijst, totdat u zelf vraagt om er weer van deze lijst afgehaald te worden.
 
U kunt uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen richten aan fg@regiotwente.nl.
 

Vragen of klachten

Belangrijk voor u om te weten is, dat uw privacy bij ons voorop staat. Wanneer u vragen of klachten heeft dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Stuur dan een e-mail naar fg@regiotwente.nl. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens van Regio Twente.
 
Komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Onze contactgegevens zijn:
Regio Twente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053 487 65 43
E-mail: info@regiotwente.nl
KvK 08195873